Normativa del Casal

El Casal Infantil disposa d’una normativa interna, la qual es facilita a les famílies en la reunió d’inici de curs.

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ I ALTES.

Per a accedir al Casal:

Fer-se usuari del casal mitjançant el procés següent:

 • Omplir la fitxa d’inscripció amb autorització dels familiars o tutors del infant.
 • Adjuntar la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
 • Abonar la quota corresponent anual o trimestral

Les inscripcions es fan al setembre i les llistes es mantenen obertes fins omplir la totalitat de les places

Cal  la signatura de l’autorització per part de l’adult responsable, amb un telèfon de contacte per a qualsevol emergència. De la mateixa manera que cal avisar si a la sortida se l’emporta una persona que no sigui l’habitual.

El personal del servei, en cas de massificació, es reserva el dret de restringir l'ús dels serveis, les activitats i l'accés.

HORARIS

Hi ha dues opcions:

 • Grups de 2 dies venen de 17 a 20 hores i en el cas de la franja de petits de 17 a 19:30 hores.
 • Grup d'un dia: franja de mitjans venen de 17 a 20 hores i franja de petits de 17 a 19:30 hores.

FRANGES D’EDAT

El Casal infantil s’organitza en diversos  grups de joc en funció de l’edat:

 • PETITS:  de 4 a 6 anys.
 • MITJANS:  de 7 a 10 anys.
 • GRANS: de 11 a 15 anys .

SISTEMA DE BAIXES

La baixa es produirà  en els diversos casos:

 1. Els motius de baixa seran per voluntat pròpia.
 2. Quan un usuari manifesti de manera reiterada problemes disciplinaris i de falta de respecte, podrà ser donat de baixa, un cop realitzat tot el procés de sancions.
 3. Si en 15 dies un usuari no ha justificat les faltes d’assistència es considerarà un motiu de baixa del casal.